Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Model BIM kamienicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska

Prywatny

Projekt budowlano-wykonawczy, modelowanie BIM

Model BIM kamienicy w Kalwarii Zebrzydowskiej, wykonany na podstawie skanu 3D.

W naszej pracy wykorzystujemy technologię BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling). Jest to najbardziej efektywny sposób pracy, który daje możliwość dokładnego zaplanowania przebiegu całej inwestycji, wykonania kosztorysów i harmonogramu prac, a także łatwiejszego skoordynowania wszystkich branż. Często pracujemy też nad projektami przebudowy, modernizacji czy adaptacji istniejących obiektów. Są to nierzadko obiekty zabytkowe o nieregularnym układzie ścian, skosach, krzywiznach. Pracę z takimi budynkami rozpoczynamy zazwyczaj od wykonania własnej inwentaryzacji. Powstaje ona w oparciu o tzw. chmurę punktów, którą otrzymujemy po zeskanowaniu obiektu skanerem laserowym. Jest to bardzo precyzyjna metoda, dzięki której powstaje model budynku oraz rysunki 2D, w których błąd pomiaru jest często równy 0.
/
In our work, we often use BIM technology, i.e. Building Information Modeling. This is the most effective way of working, which gives you the opportunity to accurately plan the entire investment, cost estimation and work schedules, as well as easier coordination all parts of project. We also often work on projects to rebuild, modernize or adapt existing facilities. These are often historic buildings with irregular walls, shapes and curves. We usually start working with such buildings by making our own inventory. It is created based on the so-called point cloud, which we receive after scanning the object with a laser scanner. This is a very precise method that creates a building model and 2D drawings in which the measurement error is often equal to 0.